حق مسلم ما

بهمن ۰۶، ۱۳۹۴

من چه کسی هستم ؟

من به پشتوانه شورای نگهبان نامزد خبرگان تعیین میکنم !من توی دهن سید حسن میزنم! من دولت تعیین میکنم ! من جانشین برای خودم تعیین میکنم ! من بواسطه اینکه شورای نگهبان مرا قبول دارد برای خودم جانشین تعیین میکنم ! من توی دهن خمینی میزنم ! من کسی را که مثل پدر بزرگش با اصل نظام مخالف است را به خبرگان خودم راه نمی دهم !