حق مسلم ما

دی ۰۵، ۱۳۹۴

شهرزاد ما , شهرزاد فرزندان ما

نقد تصویری بر سریال پر بیننده شهرزاد
فرض کنید پنجاه سال بعد فرزندان ما یا نواده های ما بخواهند سریال شهرزاد خودشان را بسازند , تصور میکنید نقش های اصلی سریالشان چه لباسی خواهند داشت و کپی چه شخصیتهای حقیقی خواهند بود ؟؟؟
اندکی صبر و تامل .... آیندگان چگونه سریالهایی خواهند ساخت ؟
 شهرزاد