حق مسلم ما

دی ۰۷، ۱۳۹۴

پیوند روحانیون عالی رتبه نظام مقدس اسلامی با زنان روزپی سابقه تاریخی دارد !

در برنامه این هفته دید در شب با اجرای رضا رشید پور٬ جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز در بازخوانی بخش از تاریخ روحانیت شیعه , برخی گزارش‌ها درباره رابطه خود و بعضی از روحانیون بلند‌پایه نظام مقدس اسلامی با زنان «تن فروش» را تائید کرد. این برنامه 70 دقیقه ای را می توانید ببینید .