حق مسلم ما

آبان ۲۲، ۱۳۹۲

هولوکاست شیعیان ( عاشورا ) یک افسانه ی ساخته پرداخته آخوندها است و بس !داستان «قیام عاشورا» یک افسانه ی ساخته پرداخته آخوندها بیش نیست. از نظر مرحوم احمد قابل ,  حسین از ترس جان خودش و خاندانش به سمت کوفه حرکت کرد تا بلکه جای امنی برای زندگی پیدا کنه چون در مکه دیگر امنیت جانی نداشت. روز عاشورا هم خطاب به لشکر یزید التماس کرد که بهش پناه بدهند تا برود جایی زندگی اش را بکند که البته مورد قبول واقع نشد.و در جایی دیگر مستند است که  حسین مردان ایرانی را غلام و زنان ایرانی را صیغه ساعتی میداند .