حق مسلم ما

مرداد ۱۵، ۱۳۸۸

حتی حیوانات هم از او متنفر هستند !

سگی با طناب سبز