حق مسلم ما

تیر ۲۵، ۱۳۸۸

هرکس قوانین خامنه ای را زیر پا بگذارد ، مزدور آمریکا و دشمن است

یازده نفرامریکایی که لباس ایرانی پوشیده اند تا ماموران لباس شخصی را به اشتباه اندازند.
اینها از آمریکا پول میگیرند و دشمن به حساب می آیند .
ندا آقا سلطان از همین جوانان بود.
تف به صورت خامنه ای ، مرگ بر احمدی نژاد آدمکش
لعنت بر رژیم فاشیستی اسلامی ایران