حق مسلم ما

دی ۲۳، ۱۳۹۳

جای نقطه چین را با توجه به تصاویر زیر پر کنید

من شارلی ...! 
الف - هستم        ب - نیستم