حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۶، ۱۳۹۲

هاشمی و مشایی برای حفظ نظام و داغ کردن تنور آمده اند !