حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۲

برای زنان ایران هیچ فرقی ندارد چه کسی رئیس جمهور شود !

هر کس رئیس جمهور شود , زنان محکوم به اطاعت و تمکین هستند .بد بخت ترین و بیچاره ترین گروه جامعه که هیچ حقی ندارد , چون اسلام و مخصوصا شیعه زن را عروسک سرگرمی مرد میداند و بس ! هر کس بیاد از ما دادن و از اونا کردنه !!! تحریم میکنیم . در انتخابات فرمایشی سید علی خامنه ای علوی شرکت نمی کنیم .
کسانی که با شعار آزادی و برابری اومدند , کسی که با شعار گفتگو آمد ... همچین ما رو چیز کردند که هنوز جاش میسوزه , حالا این جانوران فرصت طلب با این شعار ها میخوان بیان ... که چی ...؟