حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۲

هفت نامزد با تقلید از میرحسین موسوی شعار انتخاباتی انتخاب کرده اند

اینها که عرضه ندارند یک شعار انتخاباتی درست کنند چگونه میخواهند با شعار مملکت را اداره کنند . خودتان به این شعارها نگاه کنید . یادتان است میرحسین موسوی میگفت هر ایرانی یک ستاد . از هاشمی تا مشایی و ببعی همان شعار را سر میدهند . آیا واقعا اینها اصلاحطلب هستند یا خودشان را به اصلاحات چسپانده اند . خاتمی نیامد چون میداند تقلب میشود .

هشت سال قبل تحریم کردیم و رای ندادیم و شرکت نکردیم , با تک رای رهبر  محمود آقای خوشتیپ از صندوق در آمد !!! چهار سال قبل خودمان را به فنا دادیم و رای دادیم و خون و جون دادیم که مثلا میر حسین , برنده شود . اما دیدید که باز هم با تک رای رهبر حاج دکتر سید محمود از صندوق پرید بیرون و گفت بیلاخ .
 چرا ؟ چون : میزان رای رهبری است , رای ما بی ارزش است , شرکت نکنیم و به خودمان احترام بگذاریم