حق مسلم ما

فروردین ۲۳، ۱۳۹۲

افسوس ...وقتی نوجوان بودیم , تلفن موبایل نبود .... !

یعنی این یازده دقیقه ویدیو رو ببینید و نخندید جایزه دارید ! چقدر آدم یاد جوانی هاش میفته ! اون زمان ما تلفن موبایل نبود .من عاشق این فامیل دورم !