حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۲

چه کسی رئیس جمهور ایران میشود و چرا ؟

دیاگرام انتخاب ریاست جمهوری و نقش مردم در انتخاب او