حق مسلم ما

اسفند ۱۸، ۱۳۹۱

حلال و حرام در شرع مقدس شیعه , بستگی به پول و پارتی دارد ؟