حق مسلم ما

دی ۰۹، ۱۳۹۱

رهبر اگر فرمان دهد , غسل جنابت میکنیم !