حق مسلم ما

دی ۱۰، ۱۳۹۱

من توی دهن ملت میزنم , من رئیس جمهور تعیین میکنم !


این عکس را به دوستانمان ایمیل کنیم  ! انتصابات رهبری را نباید با حضور خودمان به انتخابات  تبدیل کنیم . محمد خاتمی رفته منت کشی تا بتونه در انتخابات شرکت کنه .