حق مسلم ما

شهریور ۲۱، ۱۳۹۱

پای صحبت گلشیفته , سنگ صبور نسل امروز!

گلشیفته تنها هنرمند ایرانی است که با یک دقیقه فیلم بازی کردنش ماهیت 1400 سال اسلام متحجر متجاوز را نمایان میکند . او با برهنه شدنش , برهنگی اسلام فاشیستی را نمایش میدهد تا همگان بدانند پشت برقعه اسلامی چه میگذرد , گلشیفته به جامعه جهانی نشان میدهد که اسلام واقعی چیست  ! گلشیفته با یک دقیقه بازی هوشمندانه در فیلمهایش , پایه های جامعه فاسد اسلامی را به لرزه می اندازد و ماهیت واقعی وامداران اسلامی را به نمایش میگذارد . و اینک با فیلم سنگ صبور در نقش یک  زن افغان مرع اسلام را هویدا میکند . زنده باد گلشیفته فراهانی 
دین افیون ملتها و اسلام افعی ادیان است .