حق مسلم ما

تیر ۱۳، ۱۳۹۱

نتیجه سی و چهار سال حکومت امام زمان بر ایران !

سی و چهار سال قبل اون ملعون گفت :
برق را مجانی میکنم ...آب را مجانی میکنم ...اتوبوس را مجانی میکنم ... من به پشتوانه این مردم توی دهن شاه میزنم ... من دولت تعییین میکنم .... من زندگی معنوی شما را ترقی میدهم ...من...من...من...
سی و چهار سال بعد دیدیم که :
او رختخواب دخترتان را پهن کرد ...او فرزندان شما را اعدام کرد ...او شما را معتاد کرد ...او استخوانهای شما را زیر بار اقتصاد خرد کرد ... او مروج لواط و زنا شد...او...او...او...او...