حق مسلم ما

مرداد ۰۴، ۱۳۹۱

رضا پهلوی باز هم شکر زیادی خورده !

 دو کلمه حرف حساب از زبان مهندس مشیری !