حق مسلم ما

تیر ۱۴، ۱۳۹۱

گناه ... ؟


.......................................................................................به ما مي گفتند نبايد پپسي بخوريد، گناه دارد. وقتي به تهران آمدم، اولين كاري كه كردم، از يك دستفروش يك پپسي گرفتم. درش تالاپ صدا كرد و باز شد. بعد خوردم و ديدم كه خيلي شيرين است. آن روز نتيجه گرفنم كه گناه شيرين است...

مرحوم حسین پناهی