حق مسلم ما

تیر ۱۵، ۱۳۹۱

گاندی ایران !


بعد از این مصاحبه وقتی فکر کردیم دیدیم که شاهزاده خیلی هم بیربط هم نمیگوید و اگر دقت بکنید گاندی و ماندلا و بخصوص گاندی خیلی شبیه رضا هستند. لذا در ادامه چند مورد از شباهت های رضا و ماهاتما رِ آورده ایم:
1- هر دو زندگی بسیار ساده ای دارند و لباس های بسیار ساده ای میپوشند.
2- هر دو با بازگشت به میهنشان، مبارزات سیاسی و بدون خشونت را از داخل کشور هدایت میکنند و شخصا در تظاهرات ها و اعتصابات و راهپیمایی ها شرکت میکنند.
3- هر دو سالهای زیادی رِ در زندان بوده اند.
4- هر دو پا به پای ملت در راه مبارزه برای کشورشان کتک خورده اند، سختی کشیده اند، گرسنگی کشیده اند.
5- هر دو توانسته اند تظاهرات های چندصدهزار نفری برای عقب نشینی حکومت وقت کشورشان شکل بدهند.

البته به غیر از این شباهت های مهم چند تفاوت جزیی هم بین شاهزاده و گاندی وجود دارد:

1- بعد از ازدواج گاندی با همسرش کاستوربا، خرج آنها رِ والدینش میدادند لکن شاهزاده رضا پهلوی از روز اول بعد از ازدواج با پول تو جیبی که از مادرش میگیرد روی پای خودش ایستاده است.
2- گاندی رهبر کنگره ملی هند بود لکن رضا پهلوی هنوز کنگره ملی رِ تشکیل نداده ولی به زودی ظرف صد سال آینده قرار است  یک کنگره ملی با حضور خودش و اعضای دفترش تشکیل بدهد و رهبری آن رِ شخصن بر عهده بگیرد.