حق مسلم ما

تیر ۱۴، ۱۳۹۱

تصویر کسانی که این روزها " آخ " نمی گویند تا دشمن شاد نشود !

در تصاویر زیر کسانی را می بینید که این روزها دغدغه نان ندارند ! آنها بسیار بسیار نان دارند ! آنها آخ نمی گویند . آنها دشمن شکن و استکبار خرد کن هستند ! 
مختصری هم اگر دارند ارثیه پدری است یا نتیجه زحمات شبانه روزی خودشان , آنها عرق ریخته اند و نان حلال به خانه می برند  !
آنها نه ولایتعهد هستند و نه ولیعهد , آنها نه منحرف هستند و نه فتنگر ! آنها دغدغه نان ندارند . آنها بی نیاز هستند . 

نیازو تو خودم کشتم - که هرگز تا نشه پشتم