حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۱

رفراندم مشترک شاهپرستان و سبزالهی ها در غربت !


به هوش باشیم که دوباره یک نمک به حرامی سرمان را کلاه نگذارد و برایمان حکومت و دولت فردگرای مادام العمر درست کند !  پادشاهی مادام العمر موروثی یا جمهوری مادام العمر موقوفی !
جمهوری کثیف اسلامی به آخر خط رسیده باید مراقب باشیم تا باز یک حکومت فردگرای دیکتاتور را مادام العمر بر خود حاکم نکنیم !!!