حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۱

سه جسم و یک روح خطرناک!

این سه موجود متحرک یک روح دارند !
هدفشان یک چیز است 
برقراری یک حکومت فردگرا و دیکتاتور در ایران
بزودی لوح فشرده کاریکاتورهای رضا میر رجوی در همین وبلاگ آپلود میشود . مناسب برای بلتوث و ایمیل


جمهوری کثیف اسلامی به آخر خط رسیده باید مراقب باشیم تا باز یک حکومت فردگرای دیکتاتور را مادام العمر بر خود حاکم نکنیم !!!

به هوش باشیم که دوباره یک نمک به حرامی سرمان را کلاه نگذارد و برایمان حکومت و دولت فردگرای مادام العمر درست کند !  پادشاهی مادام العمر موروثی یا جمهوری مادام العمر موقوفی !


زنده باد جمهوری ایرانی