حق مسلم ما

فروردین ۱۷، ۱۳۹۱

رئیس تلویزیون جاوید شاه , اسم بچه اش را فراموش کرده !

ما بچه هامون رو ساختیم !!!!! اما اسمش چیه ؟ ؟ این دومیه ؟؟؟ما آماده ایم تا باز هم بچه بسازیم !
خاک بر سر ما ایرانیان بشود که این مجذوبین و تصعید شدگان در اعلیحضرت شاهزاده  بخواهند بر ما حکومت کنند .