حق مسلم ما

فروردین ۱۷، ۱۳۹۱

اگر پهلوی ها بر ایران حاکم شوند , با مردم چه خواهند کرد ؟

فرض کنید در خواب رضا پهلوی شاه ایران شود !
سعید سکویی  صمیمی ترین دوست رضا پهلوی وزیر ارتباطات میشود .
پرویز ثابتی  نزدیکترین شخص به خانواده پهلوی رئیس ساواک میشود .
و.....


آرزو میکنم در خواب هم نبینم که رضا پهلوی و دوستانش بر ایران حاکم شده باشند .