حق مسلم ما

اسفند ۱۱، ۱۳۹۰

حداد عادل : جلسات مجلس نهم به ریاست من در فضای باز تشکیل خواهد شد !

من که موندم چی بگم !