حق مسلم ما

اسفند ۱۲، ۱۳۹۰

حرامزادگان مکتب شیعه , زنازادگان فاطمه زهرا و غارتگران ایران پای صندوق رای !

تف به سید محمد خالی بند , ننگ بر حرامزاده خمینی , اف بر تمام خانواده کثیف اکبر
ندا , سهراب و صدها نفر دیگر با همین شال سبز توسط یاران خامنه ای و شیعیان کثیف علی کشته شدند !