حق مسلم ما

اسفند ۱۰، ۱۳۹۰

آفتاب پرست !

دانشمندان کائنات را به سه بخش گیاهان , جانوران و جمادات تقسیم میکنند . انسان زیر شاخه جانوران است و تمایز او با سایر حیوانات در عقل و فهم و شعور اوست ! البته انسانها با گذشت زمان تجارب جدیدی را بدست می آورند و بر علم و دانش خویش می افزایند , زمین برای انسان یک مدرسه است که آدمها در آن تحصیل میکنند . هزاران بار دیده ایم که کسان با گذشت زمان تغییر چهره میدهند و البته این تغییرات با دگرگونی اندیشه همراه است . بعبارتی در راستای کشف چیزهای جدید و درک مطالب نو , انسانها عوض می شوند ! فکرشان , سخنشان , نگاهشان , نگرششان و حتی چهره آنها !
تنها جانوری که بدون تغییر فکر و اندیشه فقط و فقط ظاهرش عوض میشود آفتاب پرست ( Chameleon  ) است  ! البته این یک موهبت خدادادی است , و تنها ابزار دفاعی این جانور میباشد !


من مارمولک را به آفتاب پرست ترجیح میدهم . شما چطور ؟