حق مسلم ما

بهمن ۱۰، ۱۳۹۰

و چه قصاب خانه‌یی است این دنیای بشریت

در زمان سلطان محمود می‌کشتند ، که شیعه است !
زمان شاه سلیمان می‌کشتند ، که سنی است !
زمان ناصرالدین شاه می‌کشتند ، که بابی است !
زمان محمد علی شاه می‌کشتند ، که مشروطه طلب است !
زمان رضا خان می‌کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است !
زمان محمد رضا می‌کشتند که خراب‌کار است !
امروز توی دهن‌اش می‌زنند که منافق است و فردا وارونه بر خرش می‌نشانند
و شمع‌ آجین‌اش می‌کنند که لا مذهب است !
اگر اسم و اتهامش را در نظر نگیریم چیزی عوض نمی شود :
تو آلمان هیتلری می کشتند که یهودی است !
حالا تو اسرائیل می‌کشند که طرف‌دار فلسطینی‌ها است !
عرب‌ها می‌کشند که جاسوس صهیونیست‌ها است !
صهیونیست‌ها می‌کشند ، که فاشیست است !
فاشیست‌ها می‌کشند ، که کمونیست است‌ !
کمونیست‌ها می‌کشند ، که آنارشیست است !
روس ها می‌کشند که پدر سوخته از چین حمایت می‌کند !
چینی‌ها می‌کشند که حرام‌ زاده سنگ روسیه را به سینه می‌زند !
و می‌کشند و می‌کشند و می‌کشند ...
" و چه قصاب خانه‌یی است این دنیای بشریت "
{احمد شاملو}