حق مسلم ما

بهمن ۱۱، ۱۳۹۰

میخوای بده می خوای نده


من که دیگه رای نمیدم، میخوای بده می خوای نده