حق مسلم ما

بهمن ۰۸، ۱۳۹۰

سیاستمداران اینطوری پز میدهند !

ببین مارک کت شلوار من چیه .... تو از اینها که نداری ......
اوباما( امریکا ) - سارکوزی ( فرانسه ) - مدودف ( روسیه )