حق مسلم ما

دی ۰۷، ۱۳۹۰

برگزیدگان امام خامنه ای ( ع ) برای مجلس نهم افشا شد !

ویکی لیسک ( یکی از سربازان گمنام امام زمان)  این اسناد را روی انترنت گذاشته است . آیا با این شرایط باید در انتخابات شرکت کرد ؟