حق مسلم ما

آبان ۰۸، ۱۳۹۰

فرزندان روح الله و اخلاق اسلامی در فوتبال !

سی سال قرآن و دینی و عربی , سی سال معلم پرورشی و انجمن اسلامی , سی سال بیسج و لباس شخصی , سی سال گزینش و نمره انظباط , سی سال ترویج معارف اسلامی و تلویزیون شرعی , سی سال تفکیک جنسیتی واخلاق منشوری , سی سال .......
اینها الگوی جوانان ایران هستند , اینها فوتبالیست هستند , اینها فرزندان جمهوری اسلامی هستند , اینها متولد شده در حکومت عدل علی و پرورش یافته در دامان حکومت روح الله هستند .

ببینید چگونه بعد از زدن گل خوشحالی میکنند . آنچه در حجره های حوزه علمیه نشانه خوشحالی است در زمین فوتبال شرم آور است !