حق مسلم ما

شهریور ۰۵، ۱۳۹۰

نمک خونین رضائیه نفس سید علی را گرفت !

امروز حتی دریاچه زبان بسته رضائیه , از جنبش سبز ملت قهرمان ایران حمایت کرد . امید است نمک این دریاچه جامعه ایرانی را از مشهد تا اهواز و از بازرگان تا سرباز نمک گیر کند . شوری اب دریاچه نفس سید علی را حبس و خواب لذت بخش ملایان را متشنج کرد . صدای این دریاچه مظلوم هم درآمد اما هنوز ما در حاشیه هستیم .
بحر المیت برادرت را در ایران سلاخی میکنند ! او را به شکنجگاه سید علی رهنمون کرده اند !
نمکش سرخ فام گشته , و خاطرات خونهای به ناحق ریخته دیکتاتور ایران را تداعی میکند . گونه های سرخ این دریاچه مظلوم , صورت معصومانه خونین ندا را یاد آور است .
وما...وما....وما...
شاهد تظاهرات مردم ارومیه و تبریز در حمایت از دریاپچه ارومیه هستیم که سید علی اقا همین را هم برنتافت و به دستگیری ،شکنجه و تیراندازی به سوی تظاهرات مسالمت آمیز مردم خونگرم آذری پرداخت.جمهوری اسلامی حتی از فعالین محیط زیست هم وحشت دارد و نمیگذارد آنها به فکر آینده خانه شان و محیط زیست کشورشان باشد.
کی ما مردم ایران متحد خواهیم شد ؟ کی ما مردم ایران رنج و غم همسایگانمان را غصه خویش خواهیم دانست ؟ کی ؟ کی ؟
وقت انست تا با اعلام حمایت و همبستگی با مردم تبریز و ارومیه و تظاهرات در سراسر کشور , سید علی حسینی خامنه ای را بر گاری معمر قذافی ببندیم .
برخیزیم ................برخیزیم ............برخیزیم ...............
الان پارچه فروشان تهران و برخی اصناف دیگه در اعتصابند . مردم آذربایجان تحت فشارند .
الان وقت همیاری است .... برخیزیم که پیروزی نزدیک است .