حق مسلم ما

تیر ۰۳، ۱۳۹۰

جانشینان محمد و صادر کنندگان اسلام چه ها که نمی کنند .


با دیدن این ویدئو انسان میمونه چی بگه ! در عربستان سعودی کله یک زن را با شمشیر در حضور مردم جدا میکنند !
تشرشر بر محمد و آل محمد