حق مسلم ما

خرداد ۲۵، ۱۳۹۰

گیرم دیش های سر بام را جمع کردید , با صافی آشپزخانه چه میکنید

از قدیم گفته اند هنر نزد ایرانیان است و ...
بیایید مرا نجات بدهید ( میر حسین موسوی )