حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۰

معتاد یا مرجع

به نظر شما آیا این افراد میتوانند برای جامعه جوان ایران
رهبر تعیین کنند ؟
اینها نمایندگان خبرگان رهبری هستند که قرار است بعد از مرگ حضرت آلت الله خامنه ای ( ص ) برای جامعه ایران که اکثرا جوان هستند یک رهبر معرفی و انتخاب نمایند