حق مسلم ما

دی ۰۵، ۱۳۸۹

طرح هدفمند کردن یارانه ها , موجب رقص و شادی میشود

سرود میلی مستضعفین و اقشار آسیب پذیر در حمایت از حذف یارانه ها