حق مسلم ما

دی ۰۶، ۱۳۸۹

آقا عاشق ... هستند

امام خمینی : هر کس به زیارت ... خامنه ای نائل گردد , به اندازه هفت بار زیارت چاه جمکران صواب کرده است .
مشتاقان ولی امر مسلمین جهان در نمایشگاه کتاب منتظر خوردن ... آقا هستند .