حق مسلم ما

آبان ۲۰، ۱۳۸۹

لیلا اوتادی ملکه عمارت النساء گردیدقرار است جمهوری اسلامی فیلمی بسازد و دران فیلم شخصیت ندا آقا سلطان را تا حد ضد انقلاب و ضد بشر تحقیر کند . قرار است در این فیلم لیلا اوتادی نقش ندا را بازی کند .
جمهوری دیکتاتوری اسلامی , با استفاده از ابزار ضد هنری فیلم سازی مانند سابق , با در خدمت داشتن کسانی مثل محمد رضا شریفی نیا و جهانگیر الماسی و لیلا اوتادی و سایر هنر پیشگان معلوم الحال و کارگردانان همچون دهنمکی به منظور تخریب جنبش سبز مردمی ایران بار دیگر بران است تا چهره سمبل آزادی ملت ایران ( ندا آقاسلطان ) را تخریب و تحقیر نماید .
بر همه ما ایرانیان است که از این پس تمام فیلمهای لیلا اوتادی ( ملکه عمارت النسا ء حضرت خامنه ای ) را تحریم کنیم .
هر هنر پیشه ای که با جلادان و متجاوزان اسلامی در ساختن فیلم ضد بشری علیه ندا آقا سلطان شرکت کند توسط مردم سبز ایران تحریم خواهد شد .