حق مسلم ما

آبان ۰۹، ۱۳۸۹

مراسم استقبال از سید علی شیرگی در قم

خاک بر سر پاچه خواران سید علی
خاک بر سر کاسه لیسان سید علی شیرگیپول تریاک و شیره تریاک باید نقد پرداخت شود

حذف سوبسیدها یا طرح ساماندهی اقتصادی

.
.
.
.
.
.