حق مسلم ما

مهر ۱۲، ۱۳۸۹

ملایان همان شیاطین هستند

واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند
چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنندبنویسید قهوه تلخ بخوانید جمهوری اسلامی

بنویسید قهوه تلخ بخوانید جمهوری اسلامی

بنویسید قهوه تلخ بخوانید جمهوری اسلامی