حق مسلم ما

مهر ۰۹، ۱۳۸۹

ایران وحشتزده, از کشورهای غربی برای متوقف کردن ویروس استاکس نت کمک خواست

تهران این هفته بصورت مخفیانه به متخصصین سیستم امنیتی رایانه ای در اروپای غربی و شرقی مراجعه کرده و با تطمیع آنها با پرداخت پول هنگفت از آنها خواسته تا در متوقف کردن ویروس استاکس نت که در سیستم کامپیوتری تاسیسات اتمی ایران نفوذ کرده این کشور را کمک کنند....منبع