حق مسلم ما

مهر ۰۶، ۱۳۸۹

به دلیل بی لیاقتی کودتاچیان عرض ارز زیاد میشود