حق مسلم ما

مهر ۰۱، ۱۳۸۹

نماز , ریا ودگر هیچ

استفاده ابزاری از دین به منظور احماق ملت
قبله کدام طرف است ؟


قبله طرف بیت خامنه ای است یا منزل جنتی یا طرف مجلس بی خاصیت خبرگان
شاید هم طرف چاه جمکران یا مقعد مطهر خمینی باشد
ممکن است قبله طرف شمال شرقی است
خدا داند و بس