حق مسلم ما

شهریور ۱۳، ۱۳۸۹

ساندیس خوران حرفه ای فوتبال ایران مشخص شدند

بعد از کفاشیان ,قطبی, مایلی کهن و آجرلو نوبت به فراز کمالوند رسید .که به جمع ساندیس خوران اضافه گردد .
البته در فوتبال ایران ساندیس خوران دیگری هم هستند ولی سعی میکنند در پنهان ساندیس خوری کنند تا هم روزه خواری نکرده باشند هم بیش از پیش منفور فوتبالدوستان و جامعه سبز ایرانی نشوند .