حق مسلم ما

شهریور ۰۱، ۱۳۸۹

قاضی سعید مرتضوی منتظر دلاک حمام ولایت است

خامنه ای خطاب به سردار وحید : این سعید آقا را ببرید حمام
اما با زنش آن نکنید که با همسر سعید امامی کردید
همسرش را بیاورید بیت
چون می خواهیم سنت پیامبر را جاری کنیم


ترس رژیم اسلامی از حضور مردم سبز در روز قدس ! خس و خاشاک منم

چند همسری سنت پیامبر اسلام است