حق مسلم ما

مرداد ۱۱، ۱۳۸۹

آخوند خوب , آخوند مرده است