حق مسلم ما

فروردین ۲۵، ۱۳۸۹

خر : دست از سرش بردازید !

اکبر نون به نرخ روز خور : رابطه ما صميمانه است و اين رابطه ريشه‌هاي عميقي دارد. اختلاف نظر طبيعي است، ولي همه بايد تابع نظر رهبري باشيم و اينجانب شخصي را بهتر از ايشان براي رهبري نمي‌شناسم

بعد از این سخنان اکبر بود که خر دست به موبایل شد و به محمود گفت :