حق مسلم ما

بهمن ۱۸، ۱۳۸۸

آخوندها چه زنانی را میبوسند , چه زنانی آخوندها را میبوسند

صنعت دست بوسی همان حرفه پاچه خواری است
گهی زین به پشت و گهی پشت به زینتا به حال حکومتها در ایران عوض نشده اند بلکه پالانشان عوض شده است
امید است جنبش سبز بتواند این فرهنگ معیوب را ترمیم کند